Kiến trúc mái bánh ú.

Kết cấu:  02 lớp

– Kèo: tổ hợp TC75.75.

– Mè: TS40.48

Lợp ngói Thái M03…