– Địa điểm: 39 Trần Phú, Di Linh, Lâm Đồng

– Diện tích: 240m2

– Kết cấu: dùng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo tổ hợp TC100.75 & TC75.75.

+ Mè TS40.48

+ Lợp ngói Thái M04…