– Địa điểm: Nguyễn Duy Trinh, Q.9, TP.HCM

– Kết cấu: dùng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.75 & TC75.75.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Mũi hài…