– Địa điểm: Phú Giáo, Bình Dương.

– Diện tích: 242m2

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.10 & TC75.75.

+ Mè: TS40.60

+ Lợp ngói nhật Nakamura màu N10