– Địa điểm: Đinh Trang Hòa – Di Linh – Lâm Đồng

– Diện tích: 220m2

– Kết cấu: sử dụng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC75.75.

+ Mè: TS40.48.

+ Lợp ngói Thái SCG M08