– Địa điểm: Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai

– Diện tích: 180m2

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.75 & TC75.75.

+ Mè: TS40.60

+ Lợp ngói Nhật Yuki 06