– Địa điểm: Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

– Diện tích: 100m2

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC75.75.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói SCG M08