– Địa điểm: Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng.

– Diện tích: 320m2

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.10

+ Mè: TS40.60

+ Lợp ngói Mỹ Xuân 22 viên, không chống thấm.