– Địa điểm: Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

– Kết cấu: dùng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC75.75.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Thái M02…