– Địa điểm: La Ngà, Định Quán, Đồng Nai

– Diện tích: 170m2

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.10 & TC75.75.

+ Mè: TS40.60

+ Lợp ngói Mỹ Xuân M09