– Địa điểm: Di Linh, Lâm Đồng

– Diện tích: 400m2

– Kết cấu: dùng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.10 & TC75.75

+ Mè: TS40.48.

+ Lợp ngói Inari IF06…