– Địa điểm: Mađaguôi, Đạ Huoai

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC75.75.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Thái M04…