– Địa điểm: Mađaguôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng

– Diện tích: 300m2

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss. Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.10 & TC75.75.

+ Mè: TS40.60

+ Lợp ngói phẳng INARI P06