– Địa điểm: Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

– Diện tích: 425 m2

– Kết cấu: dùng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.75 & TC75.75.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Thái M02…