– Địa điểm: Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

– Diện tích: 395m2

– Kết cấu: hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ AB – Truss (AZ200). Hệ 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.10 & TC75.75.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Sunrise S05