Kết cấu: 02 lớp

– Kèo: tổ hợp TC100.10 & TC75.75

– Mè: TS40.48.

Lợp ngói Inari IF06…