Sử dụng hệ khung kèo 2 lớp (TC100.10 & TC75.75), lớp ngói Inari IF06