Kết cấu:

– Kèo tổ hợp TC100.75 & TC75.75.

– Mè TS40.48

Lợp ngói Thái M04…