Kết cấu:  02 lớp

– Kèo: tổ hợp TC100.75 & TC75.75.

– Mè: TS40.48

Lợp ngói Mũi hài…