Kết cấu: 02 lớp

– Kèo: tổ hợp TC75.75.

– Mè: TS40.48.

Lợp ngói Thái M02…