Showing all 12 results

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 484x320mm
– Kích thước hữu dụng: 440x250mm
– Số lượng viên trên 1m2: 9 viên
– Trọng lượng: 4kg
– Độ dốc tối thiểu 25º
– Khoảng cách mè: 250mm
– Khoảng cách 2 thanh mè đỉnh: 4-6cm