Showing all 12 results

Thông số kỹ thuật:
– Kích thước: 420x330mm
– Số lượng viên trên 1m2: 10 viên
– Trọng lượng: 04kg
– Khoảng cách mè: 320-340mm
– Độ dốc tối ưu : 35 – 45 độ.
– Khoảng cách 2 thanh mè đỉnh: 4-6cm

Ngói sóng SCG

M01

Ngói sóng SCG

M02

Ngói sóng SCG

M03

Ngói sóng SCG

M04

Ngói sóng SCG

M05

Ngói sóng SCG

M06

Ngói sóng SCG

M07

Ngói sóng SCG

M08

Ngói sóng SCG

M11

Ngói sóng SCG

M14

Ngói sóng SCG

M15

Ngói sóng SCG

M16