– Địa điểm: KCN Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương

– Diện tích: 400m2

– Kết cấu:  02 lớp

+ Kèo chữ A (Cánh dơi): tổ hợp C150.

+ Mè: TS40.48

+ Lợp ngói Thái M04…