– Địa điểm: Lộ 25, Thống Nhất, Đồng Nai

– Diện tích: 1900m2

– Kết cấu: dùng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ AB – Truss, hệ 3 lớp:

+ Xà gồ C200

+ Cầu phong: TS61.75

+ Mè (Litô): TS40.48

+ Lợp ngói Nhật Yuki 01