Kết cấu:  02 lớp

– Kèo chữ A (Cánh dơi): tổ hợp C150.

– Mè: TS40.48

Lợp ngói Thái M04…