Sử dụng loại kèo cánh dơi (Tổ hợp C150) và mè TS40.48, lớp ngói Thái SCG…