Sử dụng hệ khung kèo thép mạ trọng lượng nhẹ (Hệ 2 lớp)…