Sử dụng hệ khung kèo 2 lớp, lợp ngói nhật INARI mẫu IF06…