Kết cấu: 2 lớp

– Kèo: tổ hợp TC100.10 & TC75.75.

– Mè: TS40.48.

Lợp ngói nhật INARI mẫu IF06…